• Pohjolan Energia Dia 2

Utlottning 2018 är över.

Utlottning är över. Vinnaren är Leila Vaartio från Jokela. Vinnaren har blivit personligt underrättad.

Utlottning av solenergisystem 2019

Läs regler för utlottningen här

Regler för utlottningen

1. ARRANGÖR

Pohjolan Energia Oy, Elektroniikkatie 6, 90580 Uleåborg (nedan arrangören)

2. UTLOTTNINGSPERIOD

Utlottningsperioden är den 1 december 2018–30 november 2019. Därefter inkomna svar godkänns inte. Utlottningskuponger som skickas/inkommer per post godkänns fram till den 15 oktober 2019. Dragningen sker senast den 15 december 2019. Vinnaren meddelas per e-post eller telefon senast under vecka 51.

3. DELTAGANDE I UTLOTTNINGEN

Myndiga fysiska personer över 18 år som är bosatta i Finland får delta i utlottningen, utom anställda hos arrangören och dennes samarbetspartner och deras familjemedlemmar som har deltagit i planeringen eller genomförandet av utlottningen eller delar av den. Var och en kan delta i utlottningen en gång. Deltagaren samtycker till att arrangören får skicka reklam- och marknadsföringsmaterial av olika slag och att deltagarens uppgifter får användas för direktmarknadsföring.Deltagande i utlottningen kan ske genom att fylla i ett utlottningsformulär på webbadressen www.pohjolanenergia.fi, genom att ringa tfn 0207 432 901 eller genom att skicka in ett utlottningsformulär, som finns i Pohjolan Energia Oy:s annonser och broschyrer.Uppgifterna om deltagarna används endast för att genomföra utlottningen och överlämna priset till vinnaren, såvida inte vinnaren i samband med insamlingen av uppgifter separat lämnat sitt samtycke till att de används för direktmarknadsföring. Arrangören har rätt att diskvalificera deltagandet när som helst under kampanjen om deltagaren inte uppfyller ovan nämnda krav, deltagaren har använt ohederliga metoder för att delta i utlottningen eller på annat sätt har agerat i strid med dessa regler.

4. PRIS OCH UTLOTTNING

Priset i utlottningen är ett solenergisystem från Pohjolan Energia Oy, nyckelfärdigt installerat på vinnarens fastighet. Fastigheten ska vara en villa eller ett fritidshus, som ligger i Finland. Prisets värde är 8 000 euro. Om priset på solenergisystemet understiger prissumman ersätts inte prisskillnaden. Om kostnaderna överstiger prisets värde ansvarar kunden själv för de överstigande kostnaderna. Prissättningen görs enligt Pohjolan Energia Oy:s normala principer för prissättning. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller bytas ut till en annan produkt eller tjänst.

5. PRISUTDELNING

Vinnaren meddelas personligen. Vinnarens namn publiceras även på webbsidan www.pohjolanenergia.fi och i kanaler för sociala medier. Arrangören avtalar närmare med vinnaren om tidpunkt för prisutdelningen och tillhörande praktiska arrangemang, såsom planering av objektet. Priset överlämnas till vinnaren senast den 30 mars 2019, varefter arrangören inte har någon skyldighet att överlämna priset. Deltagarnas kontaktuppgifter lämnas inte ut till utomstående. Om vinnaren inte nås inom sju (7) dagar har arrangören rätt att dra en ny vinnare. Arrangören har också rätt att välja en annan vinnare om vinnaren inte har följt dessa regler.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR

Utlottningsarrangören och utlottningens samarbetspartner ansvarar inte för bristfälliga eller felaktiga deltaganden eller för eventuella störningar i data- eller posttrafik. Utlottningsarrangören och utlottningens samarbetspartner ansvarar inte för skador eller kostnader som uppstått eller som påstås ha uppstått direkt eller indirekt av deltagande i denna utlottning eller inlösen eller användning av priset. Utlottningsarrangören och utlottningens samarbetspartner ansvarar inte heller för att priset inte används eller för att priset inte nått vinnaren t.ex. på grund av att vinnaren lämnat felaktiga kontaktuppgifter.

7. LOTTERISKATT OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Arrangören förbinder sig att betala lagstadgad lotteriskatt på det pris som nämns i dessa officiella regler. Arrangören ansvarar för kostnaderna i samband med leverans och installation av priset.

8. ERSÄTTNING ELLER BYTE AV PRIS

Arrangören ersätter vinnaren för köpeskillingen upp till högst 8 000 euro, om vinnaren har beställt ett solsenergisystem från Pohjolan Energia Oy under utlottningsperioden 1 december 2018– 30 november 2019. Ersättning för köpeskillingen gäller alltså inte köp som gjorts utanför utlottningsperioden.

9. ÖVRIGT

Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa officiella utlottningsregler och arrangörens beslut. Deltagande medför inget köptvång. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna utan föregående meddelande. Denna utlottning arrangeras inte av Facebook. Facebook sponsrar, rekommenderar eller administrerar inte heller kampanjen och kampanjen är inte på något sätt knuten till Facebook.

Delta i utlottningen

Vi lottar nu ut ett solenergisystem värt 8 000 euro, installerat och klart..

Delta och vinn!

osallistu

osallistu